23.11.2023

17.01.2024 08:00

17.01.2024 08:00

Sözleşme bildirimi

VOB/A’ya göre ihaleye açık davet

Form 121 – VHB-Bund – Baskı 2019

a)

Sözleşme makamı (ihale makamı)

İsim: Thüringen Eyaleti İnşaat ve Ulaşım Dairesi
Sokak, ev numarası: Europaplatz 3
Posta kodu (PLZ): 99091
Yer: Erfurt
Telefon: +49 361 574156400
Telefaks: +49 361 574156570

b)

Prosedür türü “VOB/A’ya göre ihaleye açık davet”

Referans numarası: 1288/23-B-Ö-21

c)

Elektronik ödül prosedürü ve belgelerin şifrelenmesi ve deşifre edilmesi hakkında bilgi

Yetkili teklif sunumu

  • elektronik olarak
    • elektronik imza olmadan (metin formu)
    • gelişmiş elektronik imza / gelişmiş elektronik mühür ile
    • nitelikli elektronik imza / nitelikli elektronik mühür ile

d)

Sipariş türü

İnşaat işlerinin yürütülmesi

e)

İnfaz yeri

Bauhaus Üniversitesi Weimar

Coudraystr. 13D

99423 Weimar

f)

Hizmetin türü ve kapsamı, muhtemelen kısımlara bölünmüş olarak

Kaba zemin kaplaması miktarları:

– İç mekanlarda kullanılmak üzere 300 metrekare kauçuk zemin kaplaması temini ve montajı, bunun 50 metrekaresi teknik alanlarda dağıtıcı zemin kaplaması olarak döşenecektir.

– Zemin kaplamasıyla aynı malzemeden yapılmış süpürgelikler dahil. Bazı odalarda süpürgelikler lake kayın ağacından yapılmalıdır.

#

Birden fazla ana ihaleye izin verilir, ancak her bir ana ihale kendi esasına göre verilebilecek nitelikte olmalıdır. Kendi esasına göre ödüllendirilemeyen tüm ana teklifler ödüllendirme prosedürünün dışında bırakılacaktır.

Ana ve varsa ikincil tekliflerin değerlendirilmesinde ödül kriteri fiyattır. Fiyat, ihalenin toplam değeri üzerinden belirlenir. Değerlendirme toplamları, özellikle indirimler, işçilik eskalasyon maddesinden geri ödeme tutarı, bakım teklifleri dikkate alınarak yeniden hesaplanan teklif toplamlarından belirlenir.

h)

Kura ile tahsis

Hayır

i)

Son Yürütme Tarihleri

Yürütme başlangıcı

11.03.2024

Hizmetlerin tamamlanması veya süresi

02.09.2024

Diğer son tarihler

Şantiye hizmetlerinin başlaması: 06/05/2024

j)

İkincil teklifler

yetkili değil

k)

Birkaç ana teklif

yetkili

l)

İhale dokümanlarının sağlanması/talebi

İhale dokümanları elektronik olarak şu adreste sunulacaktır

Ek talep

İhale ile birlikte sunulması talep edilen eksik belgeler

kısmen, yani aşağıdaki belgeler talep edilecektir.

FBl. 213 hariç hepsi

o)

Teklif ve bağlayıcılık süresinin sona ermesi

Teklif süresinin sona ermesi

17.01.2024 – Sabah 08:00

Bağlayıcılık süresinin sona ermesi

28.02.2024

p)

Teklifler sunulacaktır

q)

Tekliflerin yazılması gereken dil

Almanca (sorgular ve yazışmalar için de geçerlidir)

r)

Ödül kriterleri

ihale belgelerine bakınız

t)

Gerekli teminat

ihale belgelerine bakınız

v)

İhale konsorsiyumlarının yasal şekli / gereklilikleri

yetkili temsilci ile müştereken ve müteselsilen sorumludur

w)

Uygunluk değerlendirmesi

İnşaat Şirketleri Ön Yeterlilik Derneği e.V.’nin listesine (ön yeterlilik rehberi) girerek uygunluğunu kanıtlamalıdır. Alt yüklenicilerin kullanılması halinde, bunların ön yeterliliğe sahip olduklarına veya ön yeterlilik şartlarını yerine getirdiklerine dair kanıtlar ayrı bir talep üzerine sağlanmalıdır.

doldurulmuş “Uygunluk beyanı” formunu uygunluk kanıtı olarak teklifle birlikte sunmalıdır. Alt yükleniciler kullanılıyorsa, ayrı bir talep üzerine onlar için de öz beyanlar sunulmalıdır. Alt yüklenicilerin ön yeterliliğe sahip olması halinde, Verein für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Ön Yeterlilik Sicili) listesinde hangi numara altında yer aldıklarının belirtilmesi yeterlidir.

Eğer Kısa listeye kalanların, kendi beyanları (alt yüklenicilerin beyanları da dahil olmak üzere) ayrı bir talep üzerine “Uygunluk beyanı “nda belirtilen yetkili makamlardan alınan sertifikalar ibraz edilerek teyit edilmelidir. Almanca olmayan sertifikalar Almanca’ya çevrilmiş olarak sunulmalıdır.

“Kendi kendine uygunluk beyanı” formu mevcuttur / uygunluk kanıtı gerekebilir

“Kendi uygunluk beyanı” formunda aşağıdaki bilgiler gereklidir:

Şirketin tamamlanmış son 3 mali yıldaki cirosu, inşaat hizmetleri ve ihale edilecek hizmetle karşılaştırılabilir diğer hizmetlerle ilgili olduğu ölçüde, diğer şirketlerle ortaklaşa yürütülen hizmetlerin payı da dahil olmak üzere € cinsinden.

#

Ödüllendirilecek hizmetle karşılaştırılabilir hizmetler hakkında bilgi.

Son beş takvim yılı veya sözleşme bildiriminde belirtilen süre içinde karşılaştırılabilir hizmetler gerçekleştirdiğimi/gerçekleştirdiğimizi beyan ederim/ederiz.

Bir yarışma çağrısı yapılması durumunda, katılma talebimle birlikte bir referans listesi ekliyorum/ekliyoruz.

Katılım/teklif talebim kısa listeye alınırsa, en az aşağıdaki bilgileri içeren üç referans sağlayacağım/vereceğiz:

İrtibat kişisi; yürütülen işin türü; sözleşme tutarı; uygulama süresi; yürütülen miktarların ayrıntıları da dahil olmak üzere kendi personeli ile yürütülen ilgili iş kapsamının kısa açıklaması; görevlendirilen ortalama çalışan sayısı; özel teknik ve ekipmana özgü gereksinimlerin kısa açıklaması veya (eksiksiz bir hizmet durumunda) inşaat işinin kendisinin bir açıklaması da dahil olmak üzere inşaat önlemlerinin kısa bir açıklaması. (komple hizmet durumunda) uygulamanın herhangi bir özelliğini de içeren inşaat projesinin kısa tanımı; inşaat projesinin türünün ayrıntıları (yeni yapı, dönüşüm, listelenmiş bina); sözleşme ilişkisinin ayrıntıları (ana yüklenici, konsorsiyum ortağı, alt yüklenici); varsa, kendi yönetim personeli ile koordine edilen işlemlerin ayrıntıları; hizmetin sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirildiğine dair müşteriden alınan onay.

#

İşgücüne ilişkin bilgiler

Hizmetleri yerine getirmek için gerekli işgücüne sahip olduğumu/olduğumuzu beyan ederim/ederiz.

Katılım başvurum/teklifim kısa listeye alınırsa, son üç tamamlanmış takvim yılında istihdam edilen ortalama işçi sayısını, yönetim personeli ayrı olarak gösterilmek üzere ücret grubuna göre ayrılmış olarak belirteceğim/ belirteceğiz.

#

Kayıt girişleri

Ben/Biz

( ) ticaret siciline tescil edilmiştir.

( ) gerçekleştirilecek hizmetler için Esnaf Siciline kayıtlı.

( ) Sanayi ve Ticaret Odası’na kayıtlı.

( ) yukarıda belirtilen kayıtlara giriş yapmakla yükümlü değildir.

Katılım teklifimin/başvurumuzun kısa listeye alınması halinde, onay için beyanımı/beyanımızı sunacağım/sunacağız:

Ticaret sicil kaydı, ticaret sicil kaydı ve esnaf sicil kaydı (esnaf kartı) veya Sanayi ve Ticaret Odası

#

İflas işlemleri ve tasfiyeye ilişkin bilgiler

( ) İflas işlemleri veya benzer yasal işlemler için başvuruda bulunulmadığını veya bu işlemlerin açılmadığını, bu tür işlemlerin açılması için yapılan bir başvurunun mal varlığı eksikliği nedeniyle reddedilmediğini ve şirketimin / şirketimizin tasfiye halinde olmadığını beyan ederim / ederiz.

( ) Bir iflas planı yasal olarak onaylanmıştır ve talep üzerine bunu sunacağım/sunacağız.

#

Adayın veya isteklinin güvenilirliğini sorgulatacak ciddi bir suistimalin kanıtlanmadığının belirtilmesi

Ben/Biz beyan ederiz ki

( ) AB VOB/A § 6e uyarınca şirketim/şirketimiz için herhangi bir hariç tutma gerekçesi bulunmamaktadır.

( ) Son iki yıl içinde, merkezi ticaret siciline girilmesine neden olan düzenlemelere aykırı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına veya 90 günlük orandan fazla para cezasına veya 2.500 Euro’dan fazla para cezasına mahkum edilmedim/edilmedik.

( ) § 6e AB paragraf 6 VOB/A uyarınca şirketim/şirketimiz için bir hariç tutulma nedeni vardır.

( ) VOB/A Bölüm 6e EU (1) ila (4) uyarınca şirketim/şirketimiz için bir men edilme nedeni olmasına rağmen, şirketimin/şirketimizin güvenilirliğini yeniden tesis eden kendi kendini temizleme önlemlerini aldım/aldık.

Sözleşme bedeli 30.000 Euro’dan itibaren, ihale makamı, ihaleyi kazanan istekli için GewO’nun 150a maddesi uyarınca Federal Adalet Dairesi’nden merkezi ticaret sicilinden bir alıntı talep edecektir.

#

Vergi, harç ve sosyal güvenlik katkı paylarının ödenmesine ilişkin bilgiler

Prim ödeme yükümlülüğüne tabi oldukları ölçüde vergi ve harçlar ile sosyal güvenlik katkı paylarını ödeme yükümlülüğümü usulüne uygun olarak yerine getirdiğimi/getirdiğimizi beyan ederim/ederiz.

Katılım teklifimin/başvurumuzun kısa listeye alınması durumunda, sosyal güvenlik fonundan bir izin belgesi, vergi dairesinden bir izin belgesi veya vergi konularında bir sertifika ve § 48b EStG uyarınca bir muafiyet belgesi sunacağım/sunacağız.

#

İşveren sorumluluk sigortası derneği üyeliği hakkında bilgi

İşveren sorumluluk sigortası derneğinin üyesiyim/üyesiyiz.

Katılım teklifimin/başvurumuzun kısa listeye alınması halinde, benden sorumlu sigorta sağlayıcısının işveren sorumluluk sigortası birliğinden ücret toplamlarını belirten nitelikli bir izin belgesi sunacağım/sunacağız.

#

Her bir durumda belirtilen öz beyanlara ilişkin teyitlerin/kanıtların, ihale makamının ayrı talebi üzerine belirlenen makul süre içinde sunulması gerektiğini ve belgelerin bu süre içinde eksiksiz olarak sunulmaması halinde teklifimin/başvurumuzun değerlendirme dışı bırakılacağını biliyorum/biliyoruz.

Buna ek olarak, teklif sahibi, uzmanlığının kanıtı olarak Bölüm 6a (3) VOB/A uyarınca aşağıdaki bilgileri sağlamalıdır:

Özel uygunluk kriterleri:

VOB/A §6a uyarınca uygunluk kanıtına ek olarak, teklif sahipleri teklifle birlikte aşağıdaki kanıtları sunmalıdır:

– TRGS 521 ve 519 uyarınca bertaraf için uzmanlık ve sertifika belgesi

x)

İddia edilen ihlallerin incelenmesi

İnceleme organı (§ 21 VOB/A)

Thüringen Altyapı ve Tarım Bakanlığı

Faks: +49 361 57-4111299 (teknik gözetim).

İhale belgelerini görüntüleyin